Gerhardus Munnik II (1775 – ?)

< BACK

   1. Sy kinderjare

Gerhardus jnr. is in 1775 gebore as die tweede jongste van agt kinders, en die tweede seun naas sy ouer broer Johannes Albertus (1768 – ?), in die welgestelde en vername gesin van Gerhardus Munnik snr. (1742 – >1785) en Elizabeth Lubbe (1745 – ca 1781).1-3 Hy is op 1 Oktober 1775 in NGK Drakenstein deur ds. Petrus van der Spuy (1722 – 1809) gedoop in die teenwoordigheid van sy oom, Arend Munnik (1751 – ?) en Maria Carolina Nell (née Pricelius) wat as getuies opgetree het.1,2,4-6 Laasgenoemde was sy aangetroude tante en die weduwee van Jan Hendrik Munnik (1738 – ?), Gerhardus jnr. se oom.1,2

NGK Drakenstein (nou NGK Paarl) was die derde oudste gemeente aan die Kaap wat in 1691 van NGK Stellenbosch afgestig het. Die gemeente het aanvanklik vergader in ‘n geboutjie van hout en klei wat sommige beskryf het as ‘n vuile hokje (vuil hokkie) en een gevaarte. In 1717 is ‘n behoorlike kerk gebou (die tweede kerkgebou), wat in 1805 vervang is met die derde en huidige gebou wat bekend staan as die Strooidakkerk. Kerkdienste vir teenswoordige gemeentelede word steeds hier gehou.5Toe Gerhardus jnr. bykans vier jaar oud was, het sy ouers in 1779 verhuis na ‘n leenplaas in die Wynberg-omgewing aan die buitewyke van Kaapstad. Hier het sy vader melk, druiwe en wyn geproduseer. Die Munnik-gesin het gemeng met VOC-amptenare, adellike Europese immigrante en ander ryk, vooraanstaande Kaapse vryburgers, waaronder die Brinks, De Waals, Dreyers, Eksteens en Van Reenens wat deur ‘n netwerk van onderlinge huwelikskontrakte hul rykdom binne die families gehou het.7-10 Die 17-jarige Gerhardus het op 9 April 1794 geloofsbelydenis afgelê in NGK Kaapstad waar sy ouers lidmate was.11   2. Sy vrou

2.1 Margaretha Anna Slabber (voorhuwelikse verhouding)

Voordat Gerhardus II met sy vrou Alida Brink getroud is, het hy ‘n buite-egtelike dogter by Margaretha Anna Slabber (1777 – 1837) gehad. Hierdie dogter was Gerhardina Johanna Maria Munnik. In haar doopinskrywing is haar vader aangeteken as Gerhardus Munnik Gerritzoon (seun van Gerrit), net soos dit in die doopinskrywings van al sy ander kinders voorkom.1-3,12,13

Margaretha Anna Slabber (*Oktober 1777, ≈23 November 1777) was die dogter van Johannes “Jan” Slabber (1747- ?) en Elizabeth Smit (1751 – ?). Sy is op 18 Februarie 1837 op die ouderdom van 59 jaar en vier maande op die plaas Brakfontein, Overberg oorlede. Haar sterfkennis toon dat sy ‘ongetroud’ was, hoewel sy in werklikheid ‘n weduwee was. Sy het drie kinders gehad, onder andere vir (Gerhardina) Johanna Munnik, asook twee seuns wat gebore is uit haar latere huwelik met Wybrand Elias Thuynsma snr. (1 Augustus 1781 – 18 Januarie 1837, Brakfontein). Hulle is op 5 Mei 1804 getroud, toe Gerhardina reeds drie-en-‘n-half jaar oud was. Die seuns was Petrus Johannes Slabber Thuynsma (1807 – <1837) en Wybrand Elias Thuynsma jnr. (1810 – 1856).14,15

2.2 Alida Brink

Op 28-jarige ouderdom op 13 November 1803 het Gerhardus met die 18-jarige Alida Brink (≈25 September 1785 – ?) in die die 150-jarige NGK in Kaapstad in die huwelik getree.2,3,16-18 Hulle het my groot-groot-groot-groot-grootouers geword. Uit hul huwelik is twaalf kinders gebore wat almal in NGK Kaapstad gedoop is.1-3,12,18-28 Alida Munnik is in 1853 op die ouderdom van 67 oorlede.29

Alida was die dogter van Cornelis Brink (≈4 Junie 1762 – 28 Junie 1817) en Sibella Eksteen (≈23 November 1760 – 15 April 1797), wat albei welgestelde en vername Cloete, De Waal en Eksteen voorsate gehad het wat hoofsaaklik hul rykdom gegenereer het in die alkoholhandelsbedryf aan die Kaap.1-3,8,9,17,18 Alida het vier broers en susters en 16 half-sibbe gehad, met laasgenoemdes wat uit haar vader se tweede huwelik op 18 Maart 1798 met Magdalena Catharina Staakman (1772 – 1817) gebore is.17,18 LEES MEER oor die Brinks.

   3. Sy loopbaan

Dis nie bekend waarmee Gerhardus Munnik inkomste gegenereer het om vir sy gesin te sorg nie, maar aangesien sy kinders almal in Kaapstad gedoop is, kan afgelei word dat hy in die dorp self of in die buitewyke daarvan gewoon het. Moontlik het hy na die afsterwe van sy vader in die laat agtiende eeu met sy vader se boerdery en wynmakery op die wynplaas in die Wynberg-omgewing voortgegaan. As na die doop- en huweliksinskrywings van sommige van sy kinders en kleinkinders gekyk word, was hul wederhelftes of die teenwoordige getuies by daardie geleenthede uit vername, welgestelde Kaapse families en kan afgelei word dat Gerhardus Munnik jnr. (II) en sy gesin steeds ‘n hoë aansien in die burgergemeenskap geniet het.

Gerhardus was ‘n ongetroude 20-jarige jongman toe Brittanje die Kaap de Goede Hoop in 1795 geannekseer het, en het ook die verdere politieke skommelinge daarna beleef.30-32 Dis waarskynlik die rede waarom Gerhardus as gesins- en besigheidsman ‘n minder prominente profiel in politieke en sosiale kringe as sy vader gehandhaaf het, want die Hollanders was nie meer in beheer nie. Daarby was besigheidsnetwerke met VOC-amptenare nie meer in plek nie. Verder het die Kaapse burgers al hoe meer ongelukkig geraak met die Britse wette en beheer wat op hulle afgeforseer is, sodat ‘n menigte mettertyd uit die Kaap weggetrek het na die grensdistrikte van Tulbagh, Graaff-Reinet en Uitenhage, en wat later aanleiding sou gee tot die Groot Trek van 1836 tot 1845 dieper in die noordelike binneland in.30-35 Waar Gerhardus Munnik hom midde-in alles bevind het, is nie seker nie, maar van sy eie kinders was onder dié wat verder weg na die grensdistrikte getrek het.Die impak van die politieke woelinge in Europa het natuurlik ook na die Kaap de Goede Hoop oorgespoel. In die 1780’s was die agteruitgang van die Nederlandse Republiek as ‘n wêreldmag duidelik toe die Nederlanders na die vierde Anglo-Hollandse Oorlog van 1780 – 1784 gedwing is om van hul kolonies aan Brittanje te sedeer. Gelukkig het die Kaap dit vrygespring, aangesien Franse magte reeds daar gestasioneer was om ‘n Britse inval af te weer. (Frankryk en Nederland was op daardie stadium bondgenote teen Brittanje.)36.37 Interne politieke konflik tussen die revolusionêres genaamd die Patriotte (pro-Frankryk) en die koningsgesindes/Oranjeniste (pro-Brittanje) het ook geïntensifiseer tot openlike, publieke en dikwels gewelddadige konflikte, soveel so dat stadshouer William IV, prins van Oranje, die hulp van Pruise versoek het om die onrus in Nederland te help onderdruk. Teen 1795 het Napoleon Bonaparte van Frankryk egter die 200 jaar oue Republiek van die Sewe Verenigde Nederlande (of Nederlandse Republiek) binnegeval, om die nuwe Bataafse Republiek (1795 – 1806) tot stand te bring.37-43 Alhoewel dit ‘n nuwe revolusionêre Nederlandse ministeriële regering gehad het, was dit steeds onder die invloed van Frankryk. Vanaf 1799 het Napoleon ook groter elemente van demokrasie en administratiewe hervormings begin instel. Brittanje het wel op Frankryk se besetting van Nederland in 1795 gereageer deur veral Nederlandse kolonies en verversingsposte op die seeroete na die Ooste te teiken en te annekseer om sodoende hul eie handelskepe te beveilig. Die Kaap de Goede Hoop was dus ook geteiken. Op 7 Augustus 1795 het die Slag van Muizenberg plaasgevind en hoewel die Kapenaars moedig weerstand gebied het, het Goewerneur Abraham Josias Sluysken op 16 September 1795 finaal gekapituleer. Vir die volgende sewe jaar sou die Britte die Kaap beheer.30-32,37-42

Op 25 Maart 1802 is die tydelike Vrede van Amiens tussen Brittanje en Frankryk gesluit waartydens Brittanje in Februarie 1803 die beheer van die Kaap aan die Bataafse regering teruggegee het. Die twee Bataafse goewerneurs Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749 – 1823) en Jan Willem Janssens (1762 – 1838) sou vir die volgende drie jaar heelwat positiewe ontwikkelinge en hervormings aan die Kaap teweegbring. Vroeg in 1806 het Brittanje die Kaap de Goede Hoop egter vir ‘n tweede keer aangeval, na aanleiding van die verwikkeling in Europa toe Frankryk volle beheer oor Nederland geneem het om die nuwe Napoleoniese Koninkryk van Holland (1806 – 1810) onder direkte leiding van die 28-jarige Louis Bonaparte, broer van Napoleon Bonaparte, te plaas. Louis Bonaparte het egter probeer om die belange van die Nederlandse volk te dien, tot die ontsteltenis van Napoleon sodat hy die nuwe Nederlandse Koninkryk in 1810 nietig verklaar het. Die resultaat? Nederland se politieke identiteit het in totaliteit verdwyn toe Frankryk Noord-Nederland geannekseer en dit in die Franse Ryk opgeneem het. Dit het ook die einde van ‘n Hollands-beheerde Kaap de Goede Hoop beteken toe Brittanje tydens die Slag van Blaauwberg naby Kaapstad op 8 Januarie 1806 met ‘n sege van onbetwyfelde oorwinning begin het wat Brittanje as heerser aan die Kaap sou vestig vir die volgende 100 jaar.30-32,37-45

Die suksesvolle Napoleoniese oorloë (1803 – 1815) het uiteindelik ook gelei tot die nederlaag van Napoleon deur Brittanje en sy ontvoering in 1815, sowel as sy tweede en laaste ballingskap na die Britse eiland, St Helena tot met sy dood in 1821. Napoleon se nederlaag het gelei tot die herstel van ‘n Nederlandse outonome regering en die vestiging van die onafhanklike Verenigde Koninkryk van die Nederlande. Nederland het op die Kaap finaal aan Brittanje sedeer op 13 Augustus 1814.39-42

   4. Sy afsterwe

Waar en wanneer Gerhardus Munnik II oorlede is, is nie bekend nie. Miskien was dit iewers in Kaapstad se omgewing of dalk het hulle weggetrek saam met een van hul kinders na ‘n verafgeleë grensdistrik waar hulle oorlede is.

   5. Sy kinders

5.1 Gerhardina Johanna Maria

Gerhardina is op 14 Augustus 1800 gebore en eers 14 maande later op 25 Oktober 1801 in NGK Kaapstad gedoop.13,46 Getuies by haar doop was Jan Barend Hoffman en Maria Johanna Slabber. Sy is gebore uit haar vader se verhouding met Margaretha Anna Slabber (1777 – 1837), maar haar ouers was nie getroud nie.13 Dis nie seker of Gerhardina by haar vader of haar moeder grootgeword het nie.

NOTA: Verwysings 1, 2 , 3 en 12 koppel Alida Brink foutiewelik as Gerhardina se moeder, terwyl haar ware, biologiese moeder, Margaretha Anna Slabber verswyg word. Alida Brink was eintlik Gerhardina se stiefmoeder.

As 19-jarige is Gerhardina op 16 Maart 1821 met die 30-jarige Thobias Wiese (*28 Februarie 1791, ≈3 April 1791, NGK Swartland, Malmesbury) in die eg verbind. Hy was die seun van Pieter Benjamin Wiese (ca 1751 – ca 1804) en Isabella Loubzer/Laubser (ca 1759 – 1845).2,3,12,47,48 Uit hul huwelik is gebore Petrus Benjamin (27 Augustus 1821, Troe Troe [Vanrhynsdorp] – 26 Augustus 1895), Tobias Gerhardus (8 April 1824, Troe Troe – 13 November 1893), Gerhardus Marthinus Andries Adriaan (1 Februarie 1827, Clanwilliam – 30 Januarie 1847), Aletta Hendrina (28 Junie 1831, Clanwilliam –  21 September 1890) en Sibella Sophia Helena.12,47,48 Troe Troe – herdoop na Vanrhynsdorp in 1881 – lê 80 km noord van Clanwilliam, wat weer 230 km noord van Kaapstad geleë is.49

en op 10 Februarie 1833 is sy vir ‘n tweede keer getroud met Willem Johannes van der Westhuysen (1 Oktober 1812 – 18 Junie 1889), seun van Josias van der Westhuyzen en Johanna Wilhelmina Aggenbach. Gerhardina is op 29 Augustus 1861 oorlede.3,46
                  vs

Gerharina is in 1833 oorlede. Tobias hertrou met Maria Jacoba Mostert.3,12,47

5.2 Gerhardus

Hoewel Gerhardus (III)  sy vader se tweede kind was, was hy die eerste kind wat uit die huwelik van Gerhardus (II) en Alida Brink gebore is. Hy is op 27 Januarie 1805 in NGK Kaapstad gedoop.1-3 Hy is waarskynlik jonk oorlede.

5.3 Sibella

Sy is op 2 Januarie 1807 gebore en as Sibella gedoop op 11 Januarie 1807 in NGK Kaapstad. Getuies by haar doop was haar oupa, Cornelis Brink en stiefouma, Magdalena Staakman.1-3,17-19

Toe sy 21 jaar oud was, het sy in NGK Kaapstad op 7 September 1828 met die 18-jarige Arend Josias de Kock (29 September 1810, Kaapstad – 2 September 1892, Pietermaritzburg) getrou.2,3,18 Hy was die seun van Joseph de Kock (1759 – ?) en Lucia Margaretha Volsteedt (1761 – 1848). Arend en Sibella het saam ses kinders gehad voordat Sibella twee dae na haar 34ste verjaarsdag op 4 Januarie 1841 in hul huis in Burgstraat 17 in Kaapstad oorlede is. Hulle kinders was Alida Gerhardina Maria (14 Maart 1829 – 24 Junie 1901, Heilbron), Lucia Margaretha Josephine (29 September 1830 – 1852), Arend Josias (1837 – 13 Maart 1883, Wakkerstroom), Johannes Guiliam (18 Maart 1839 – ?), Gerhardus (22 Desember 1840 – ?), en Joseph (1832 – 8 September 1911, Heilbron).12,18,50

5.4 Cornelis Gerhardus

Hy is in 1808 gebore en het later in 1834 in NGK Graaff-Reinet met Maria Magdalena Vorster in die huwelik getree.1-3,20 Hulle was my groot-groot-groot-grootouers. LEES MEER oor Cornelis Munnik.

5.5 Gerhardus

Gerhardus (IV) is op 2 Januarie 1811 gebore en op 10 Maart 1811 gedoop in NGK Kaapstad.1-3,21 Gerhardus Munnik, Gerhardus Hurter en Elizabeth Maria Hurter was teenwoordig as doopgetuies.21 Hulle was vermoedelik die kleine Gerhardus se neefs en niggie, met Gerhardus Munnik (*1792) as die seun van sy oom, Johannes Albertus Munnik (1768 – ?), en die broer en suster, Gerhardus Hurter (*1792) en Elizabeth Maria Hurter (*1794), as die kinders van sy tante Martha Maria Munnik en haar man Jan Willem Hurter (1762 – ?).2,12,51,525.6 Johannes Albertus

Hy is op 12 September gebore. Op 25 Oktober 1812 is Johannes gedoop1-3,22 in die teenwoordigheid van sy tante en aangetroude oom, Elisabeth Jacomina Munnik (1770 – 1833) en Johannes Augustus Dreyer (1754 – ?), sy weduwee-tante Sara Christina Munnik (née Deyer) (1768 – 1850), sy niggie Barbara Aletta Hurter (1796 – 1856) en Johannes Albertus Munnik (verwantskap nog nie bepaal nie).2,12,22,535.7 Elizabeth Jacomina

Elizabeth Jacomina is op 23 Oktober 1814 gedoop.1-3 Verdere inligting omtrent haar lewe kon nog nie gevind word nie. Sy is vermoedelik jonk oorlede.

5.8 Sophia Alida

Sophia het op 25 Februarie 1816 in die wêreld gekom en is drie weke later op 17 Maart 1816 in NGK Kaapstad gedoop.2,23 By haar doop het haar neef Jacob van Reenen (1786 – ?) en sy vrou Sophia Wilhelmina van Breda (1787 – ?) as getuies opgetree.12,19,54,55

5.9 Elizabeth Jacomina Susanna

Sy is op 5 Mei 1817 gebore en is 20 dae later op 25 Mei 1817 gedoop.2,24 Teenwoordig by haar doop was haar tante en aangetroude oom, Elisabeth Jacomina Munnik (1770 – 1833) en Johannes Augustus Dreyer (1754 – ?), asook haar moeder se half-broer en -suster, Elizabeth Susanna Brink (≈26 April 1795 – 19 Maart 1834) en Johannes Mattheus Brink (≈ 16 April 1797 – 11 Februarie 1860).12,17,18,24,53,56Elizabeth het later met Johannes Beck getrou en hulle het drie dogters gehad. Hulle was Alida Gerhardina (17 Oktober 1837 – ?), Elizabeth Jacomina Susanna (16 Oktober 1840 – ?) en Sibella Munnik (17 Augustus 1842 – ?). Nadat haar eerste man oorlede is, het Elizabeth getrou met Johannes Joseph Jurgens (28 Desember 1809 – ?).2,12,57

5.10 Alida Magdalena Hendrina

Alida het die lewenslig op 19 Februarie 1819 aanskou. Twee maande later op 18 April 1819 is sy gedoop in NGK Kaapstad.2,25 Hendrik Oostwald Eksteen (≈11 Maart 1792 – ?) en sy vrou, Magdalena Maria van Schoor (≈ 13 April 1794 – ?) was teenwoordig.25 Hendrik Eksteen was haar kleinneef, die seun van Johannes Paulus Eksteen (1756 – 1821) en Johanna van Reenen (1765 – 1819), wat haar tante, Jacoba van Reenen (née Munnik) se skoonsuster was.54,58

5.11. Petrus Michiel

Petrus was die vyfde seun van Gerhardus en Alida Brink wat op 15 Januarie 1821 gebore is.2,26 Sy oom, Petrus Michiel Brink (1787 – 1856) na wie hy vernoem is – en dié se vrou, Magdalena Maria Neethling (1786 – 1872) – was teenwoordig as getuies op 11 Maart 1821 in die NGK in Kaapstad toe sy naamgenoot gedoop is.24,595.12 Hester Anna Eksteen

Die jongste dogter Hester is op 30 Desember 1823 gebore en op 29 Februarie1824 gedoop.2,27 As doopgetuies was daar Hendrik Oostwald Eksteen snr. (1781 – 1840) en sy vrou, Hester Anna Cloete (1786 – ?) en hul twee seuns, Hendrik Oostwald Eksteen jnr. (*1808) en Rudolph Cloete Eksteen (*1810). Hester se vader, Gerhardus Munnik en Hendrik Eksteen snr. was kleinneefs an mekaar.27,58

Hester was met R.L Heever getroud. Uit hul huwelik is twee seuns gebore voordat Hester die lewe gelaat het op 13 Mei 1857 op die ouderdom van 33 jaar en vier maande te Schotsche Kloof, Kaapstad. Die seuns was Petrus Johannes Heever en Gerhardus Munnik Heever.60,615.13 Andries Brink

Andries is na sy oom – sy moeder se broer – Andries Brink (≈16 November 1788 – ?) vernoem wat teenwoordig was by sy doop op 26 Februarie 1826 in NGK Kaapstad. Die kleine Andries is 24 dae na sy geboorte op 2 Februarie 1826 gedoop. Ook teenwoordig as doopgetuies was Andries Brink se vrou, Catharina Maria Joubert (1789 – 1851), asook sy moeder se neef met sy eggenote, Andries Brink (1788 – 1873) en Sophia Margaretha van der Bijl (1777 – 1836).2,17,18,28

Andries Brink Munnik het met Wilhemina Maria van Niekerk (7 September 1828 – ?) in die huwelik getree.17,62

< BACK

 1. De Villiers, C.C. & Pama, C. 1976 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families: Deel 1 (A-M) & Deel 2 (N-Z). Erfenisstigting Biblioteek, Voortrekkermonument, Pretoria
 2. Johann Heinrich Munningh (Munnik). Suid-Afrikaanse Families, Vol M. Biblioteek van Erfenisstigting, Voortrekkermonument, Pretoria
 3. Munnik. Webwerf van Rita Munnik-de Wildt. https://gw.geneanet.org/lenenrita?lang=en&m=N&v=MUNNIK
 4. Doopinskrywing van Gerhardus Munnik. Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1775-1785, page 2, entry number 3. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/3. Image 425 on FamilySearch film no. 008120997. http://www.eggsa.org/cgi-bin/dosearchBaptisms.pl
 5. NG Gemeente Die Paarl. Gemeentegeskiedenisargief. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die NG Kerk, sy gemeentes en predikante. https://www.gemeentegeskiedenis.co.za/ng-gemeente-die-paarl/
 6. Petrus van der Spuy. https://af.wikipedia.org/wiki/Petrus_van_der_Spuy
 7. Lidmaatskapinskrywing van Gerhardus en Elizabeth Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XY3-Q79?cc=1478678&wc=M6GW-R38%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C50253201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Memberships 1757-1832 > image 27 of 160; State Archives, Cape Province
 8. Groenewald, G.J. 2009 Kinship, entrepreneurship and social capital: Alcohol pachters and the making of a free-burger society in Cape Town, 1652 – 1795. Doctoral Thesis. University of Cape Town. https://open.uct.ac.za/bitstream/item/8419/thesis_hum_2009_groenewald_g.pdf?sequence=1
 9. Mitchell, L.J. 2008 Belongings: Property, Family and Identity in Colonial South Africa. An Exploration of Frontiers, 1725 – c.1830. Columbia Univeristy Press: New York, USA. http://www.gutenberg-e.org
 10. Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. 21 Oktober 1785. https://books.google.co.za
 11. Belydenisaflegging van Gerhardus Munnik II. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XY3-95L?cc=1478678&wc=M6GW-R38%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C50253201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Memberships 1757-1832 > image 52 of 160; State Archives, Cape Province
 12. Gerhardus Munnik, b1c3d7. https://www.geni.com/people/Gerhardus-Munnik-b1c3d7/6000000008534066091
 13. Doopinskrywing van Gerhardina Johanna Maria Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH9-1MW?cc=1478678&wc=M6GW-DW5%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49641501 : 6 October 2019), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1795-1814 > image 64 of 319; State Archives, Cape Province
 14. Sterfkennis van Margaretha Anna Slabber. South Africa, Cape Province, Probate Records of the Master of the High Court, 1834-1989, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQX-MBH2?cc=2517051&wc=WV44-SZZ%3A1598082366 : 28 September 2018), 007844935 > image 58 of 2253; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa
 15. Margaretha Anna Slabbert. http://www.ancestors.co.za/database/trees/getperson.php?personID=I40492&tree=100
 16. Groote Kerk. http://grootekerk.org.za/geloofsgemeenskap/geskiedenis/
 17. SAG Brink
 18. Cornelis Brink (1762 – 1817). https://www.wikitree.com/wiki/Brink-774
 19. Doopinskrywing van Sibella Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DYVJ-2S?cc=1478678&wc=M6GW-DWP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49648601 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1796-1807 > image 609 of 652; State Archives, Cape Province
 20. Doopinskrywing van Cornelis Gerhardus Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRHS-MM9?cc=1478678&wc=M6GW-D68%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49637201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1795-1808 > image 132 of 135; State Archives, Cape Province
 21. Doopinskrywing van Gerhardus Munnik IV. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH9-14P?cc=1478678&wc=M6GW-DTL%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49665401 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1809-1815 > image 47 of 159; State Archives, Cape Province
 22. Doopinskrywing van Johannes Albertus Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRHS-M35?cc=1478678&wc=M6GW-DTL%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49665401 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1809-1815 > image 82 of 159; State Archives, Cape Province
 23. Doopinskrywing van Sophia Alida Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6987-FHP?cc=1478678&wc=M6GW-638%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49692201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1816-1823 > image 6 of 163; State Archives,Cape Province
 24. Doopinskrywing van Elizabeth Jacomina Susanna Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6987-HCT?cc=1478678&wc=M6GW-638%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49692201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1816-1823 > image 30 of 163; State Archives,Cape Province
 25. Doopinskrywing van Alida Magdalena Hendrina Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6987-DBN?cc=1478678&wc=M6GW-6WG%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49681701 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1815-1820 > image 104 of 155; State Archives, Cape Province
 26. Doopinskrywing van Petrus Michiel Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6987-X79?cc=1478678&wc=M6GW-6NL%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49699401 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1821-1831 > image 517 of 797; State Archives, Cape Province
 27. Doopinskrywing van Hester Anna Eksteen Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6987-CSM?cc=1478678&wc=M6GW-6P8%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49716701 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1824-1834 > image 4 of 325; State Archives, Cape Province
 28. Doopinskrywing van Andries Brink Munnik. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6987-67T?cc=1478678&wc=M6GW-6P8%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49716701 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1824-1834 > image 60 of 325; State Archives, Cape Province
 29. Alida Munnik (born Brink), 1785 – 1853. https://www.myheritage.com/names/alida_munnik
 30. Gilliomee, H. & Mbenga, B. 2007 Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika. 1ste Ed. Tafelberg: Kaapstad
 31. Illustrated history of South Africa. The real story. 1989 2nd Ed. Reader’s Digest Association South Africa (Pty) Ltd.: Cape Town
 32. Giliomee, H. 2003 Die Afrikaners. ‘n Biografie. 1ste Ed. Tafelberg Publishers Limited: Kaapstad
 33. Binckes, R. 2013. The Great Trek uncut. 1ste Ed. 30º South Publishers: Pinetown
 34. Dutch Cape Colony. https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Cape_Colony
 35. List of governors of British South African colonies. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_governors_of_British_South_African_colonies
 36. Fourth Anglo-Dutch War. https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Anglo-Dutch_War
 37. Dutch Republic. https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Republic
 38. William V, Prince of Orange. https://en.wikipedia.org/wiki/William_V,_Prince_of_Orange
 39. History of the Netherlands. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Netherlands
 40. Napoleon. https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon
 41. Napoleon Bonaparte. http://www.history.com/topics/napoleon
 42. Napoleon Bonaparte biography. http://www.biographyonline.net/military/napoleon.html
 43. Batavian Republic. https://en.wikipedia.org/wiki/Batavian_Republic
 44. Kingdom of Holland. https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Holland
 45. Kingdom of Holland and its departments. https://nintenpug.deviantart.com/art/Kingdom-of-Holland-503376516
 46. Gerhardina Johanna Maria Munnik. https://www.geni.com/people/Gerhardina-Johanna-Maria-Munnik/6000000026748095907
 47. Tobias Wiese (1791). https://www.wikitree.com/wiki/Wiese-786
 48. Doopinskrywing van Thobias Wiese. Baptism Register – Parish registers for the Dutch Reformed Church at Swartland, Cape Province, Baptisms 1751 -1824, Image 185, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSKD-LQQ7-F?i=184&cat=993684
 49. Vanrhynsdorp. https://en.wikipedia.org/wiki/Vanrhynsdorp
 50. Sterfkennis van Sibella de Kock (née Munnik). South Africa, Cape Province, Probate Records of the Master of the High Court, 1834-1989, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQX-MQ22-V?cc=2517051&wc=WV44-SZV%3A1598082367 : 28 September 2018), 007844936 > image 721 of 2223; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa
 51. NGK Kaapstad en NGK Stellenbosch kerkregisters. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 https://www.familysearch.org
 52. Johann Hurter, b5. https://www.geni.com/people/Johann-Hurter-b5/6000000010900587479
 53. Thomas Fredrik (Dreijer) Dreÿer (bef 1775 – abt 1845). https://www.wikitree.com/wiki/Dreijer-12
 54. Jacobus Arnoldus van Reenen, b1c10. https://www.geni.com/people/Jacobus-Arnoldus-van-Reenen-b1c10/6000000013385045141
 55. Sophia Wilhelmina van Breda. https://gw.geneanet.org/marietjie?lang=en&p=sophia+wilhelmina&n=van+breda
 56. Johannes Mattheus Brink. https://ancestors.familysearch.org/en/L2FN-9LY/johannes-mattheus-brink-1797-1860
 57. Elizabeth Jacomina Susanna Munnik, d7e9. https://www.geni.com/people/Elizabeth-Jacomina-Susanna-d7e9/6000000115005125884
 58. Hendrik Oostwald Eksteen, b15c2d5. https://www.geni.com/people/Hendrik-Oostwald-Eksteen-b15c2d5/6000000008725500228
 59. Petrus Michiel Brink, c. 1787 – 1856. https://www.myheritage.com/names/petrus_brink
 60. Hester Anna Eksteen Munnik, 1823 – 1857. https://www.myheritage.com/names/hester_munnik
 61. Sterfkennis van Hester Anna Eksteen Keeve (née Munnik). South Africa, Cape Province, Probate Records of the Master of the High Court, 1834-1989, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQF-CS4C-L?cc=2517051&wc=WV44-SZX%3A1598082377 : 28 September 2018), 007844939 > image 425 of 2166; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa
 62. Andries Brink Munnik. https://www.myheritage.com/names/andries_munnik

< BACK