Kruger: Familieboom

< BACK

1. Oorsig

Die Duitser, Jacob Kröger (1690 – 1749) het in 1714 as ‘n soldaat van die Vereenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] (Vereenigde Oos-Indiese Kompanjie) in die Kaap de Goede Hoop gearriveer en uiteindelik een van die Kruger stamvaders in Suid-Afrika geword. Die welbekende Paul Kruger (1825 – 1904), President van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) vanaf 1883 tot 1902, was ‘n afstammeling van Jacob se vierde seun, Hendrik. Ons familielyn stam af van Jacob se vyfde en jongste seun, Pieter Ernst. Ek, Alta Jamison (née Kruger), samesteller van hierdie webtuiste, verteenwoordig die tiende generasie vanaf ons stamvader.

Die Kruger-nasate in ons familielyn was hoofsaaklik trekboere wat uitgewyk het na die Kaapse binneland aan die begin van die 18de eeu en was eers in Stellenbosch Distrik en later in Graaff-Reinet Distrik van die Kaapkolonie woonagtig. Teen ca 1851 het hulle aan die stertkant van die Groot Trek opgepak en via die geannekseerde Oranjeriviersoewereiniteit getrek na die onafhanklike ZAR (later Transvaal), waar hulle uiteindelik nesgeskop het in die suid-oostelike Hoëveld. Die meeste lede van ons familietak is nog steeds woonagtig in die post-1994 provinsies van Gauteng en Mpumalanga, voorheen Transvaal.

2. Ons Kruger-tak

‘n Vereenvoudigde voorstelling van die lyn wat oorsprong gegee het aan ons Suid-Afrikaanse tak van Krugers word hieronder getoon. Om meer te wete te kom van elke indiwidue in die lyn, en hul families in die spesifieke politiese, sosiale, godsdienstige en kultuur-historiese konteks van hul dag, navigeer na Kruger: Indiwidue, en selekteer die naam van die relevante persoon.3. Ons Kruger-familieboom

Die meer omvattende familieboom – met ‘n naamindeks aan die einde – sluit die uitgebreide familielede soos sibbe, eggenotes, skoonfamilie, neefs en niggies, ens. in.

 

KRUGER – Sien boom & naamindeks hier

 

< BACK