Johannes Jacobus Coetzer (1716 – 1787)

< BACK

    1. Sy kinderjare

Johannes Jacobus “Jan” Coetzer was die eerste kind uit sy vader, Hans Jacob Kutzer (1686 – 1742) – ook bekend as Johannes Jacob Coetzer – se eerste huwelik met Cornelia Helm (1673 – 1720). Jan is op 24 Mei 1716 te NGK Stellenbosch gedoop in die teenwoordigheid van Johannes Craaij (ca 1680 – ?) en waarskynlik dié se vrou, Aletta van Wyk (≈15 Julie 1696 – ?).1-6 Johannes Craaij, wat vir sy skilderwerk bekend was in Stellenbosch en Drakenstein, het ‘n hegte band van vriendskap met die prominente vryburger, Adam Tas (1668 – 1722) gehad.7 Craaij was voorheen getroud met Barbara van Brakel (1688 – ca 1713), jonger suster van Adam Tas se vrou, Elizabeth van Brakel (1674 – 1714).5-7

NOTA: Cornelia Helm word as Jan Coetzer se moeder én as doopgetuie aangeteken. Hierdie was moontlik ‘n notuleringsfout en daarom word geraai dat Aletta van Wyk eintlik as getuie teenwoordig was. Johannes Craaij was reeds vanaf 21 Oktober 1714 getroud met Aletta van Wyk, dogter van Cornelia Helms uit haar eerste huwelik met Adriaan van Wyk (1668 – 1713). Aletta van Wyk was dus Jan Coetzer se half-suster, en was twintig jaar sy senior.

2. Sy vrou

2.1 Maria Botha

Jan het as ‘n jongman van 23 jaar op 15 Februarie 1739 in NGK Drakenstein met Maria Botha in die huwelik getree.1-3 Sy was die dogter van Johannes Botha (≈1 Mei 1695 – 19 Mei 1779) en Anna van der Merwe (≈20 Mei 1704 – 7 April 1739). Maria was die oudste van twaalf kinders en is op 29 Maart 1722 in NGK Drakenstein gedoop.8-10

Twee weke na hul huwelik te Drakenstein is Maria op 1 Maart 1739 as lidmaat van die Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren (nou NGK Tulbagh) ontvang.2 Skaars tien maande na haar huwelikdag is sy egter kort na die geboorte van haar eerste en enigste kind op 17-jarige ouderdom oorlede.2,10

2.2 Johanna Nel

Johanna is op 24 Desember 1730 te NGK Stellenbosch gedoop, as die dogter van Pieter Willem Nel (ca 1704 – ca 1764) en Aletta Gerritz “Altijn” van Deventer (≈27 Junie 1700, Drakenstein – 1774).11,12

Op 16-jarige ouderdom op 27 November 1746 is sy met Jan Coetzer in Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren getroud.1-3,13 Johanna se moeder, Aletta van Deventer was die skoonsuster van Dorothea Coetzer (1717 – 1745) – Jan Coetzer se suster – wat tydens haar afsterwe met Jacob Gerritsz van Deventer (1705 – 1776) – Aletta se broer – getroud was.12 Uit Jan en Johanna Coetzer se huwelik is 14 kinders gebore.1-3

Wanneer Johanna (Nel) Coetzer oorlede is, is nie seker nie. maar dit moes na Januarie 1793 gewees het aangesien sy steeds op 13 Januarie 1793 te NGK Graaff-Reinet teenwoordig was as doopgetuie van haar kleinseun, Gerrit Jacobus Jordaan (ca 1792 – 1866), seun van haar dogter Susanna Elizabeth Coetzer wat getroud was met Gerrit Jordaan.14 (Sien 5.14). NOTA: Die bron wat haar afsterwe aanteken in Swellendam distrik (voorheen deel van Stellenbosch distrik) as die jaar 1772 toe sy 42 jaar oud was,3 is dus foutief.

   3. Sy beroep

Uit gegewens lyk dit asof Jan Coetzer as jong volwassene ten tye van sy eerste huwelik reeds woonagtig was in die Het Land van Waveren, waarna sy nuwe vrou ook kerklidmaatskap in die die kerk daar ontvang het.2 Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren is in 1804 na NGK Tulbagh herdoop. Die oorspronklike NG Kerkgebou, ook bekend as De Oude Kerk, is vandag ‘n kultuurhistoriese museum.15 Dit is in 1743 gebou en het die amptelike stigting van die dorpie Tulbagh verteenwoordig, wat na die Kaapse goewerneur Ryk Tulbagh (dienstydperk: 1751 – 1771) vernoem is.15,16 Die dorp Tulbagh – ongeveer 180 km noord-oos van Kaapstad – is geleë in die Tulbaghvallei, wat oorspronklik bekend was as Roodezand (wat ‘rooi sand’ beteken), maar later in 1699 herdoop is na ‘t Land van Waveren (Het Land van Waveren) deur Willem Adriaan van der Stel, wat die goewerneur was aan die Kaap de Goede Hoop vanaf 1699 tot 1707. Voordat Hollandse en Hugenote settelaars hulself in die streek kom vestig het vanaf 1700, was daar reeds ‘n handels- en verversingpos wat deur binnelandse jagters gebruik is. Daar was blykbaar met dierevelle, wildsvleis en olifanttande in hierdie omgewing handel gedryf.16-19

Na sy vrou se afsterwe weens geboortekomplikasies, het die 23-jarige Jan Coetzer die afstand van 60 km na Drakenstein met sy pasgebore babadogter afgelê, na waar sy ouers gewoon het. Hierdie stap was waarskynlik uit nood gebore en het hy hulp gaan soek met die versorging van die kleine Maria Anna. Sy het tog moedersmelk nodig gehad en dalk kon ‘n sogende familielid of ‘n soogvrou uit die omgewing help. Maria Anna Coetzer is daar in NGK Drakenstein gedoop.10 Hoe lank Jan in Drakenstein gebly het, en of sy peuterdogter saam met hom na Agter-Kogmanskloof se omgewing vertrek het is nie bekend nie, maar op 24 Januarie 1741 het Jan Coetzer homself op die plaas Rietrivier aan die noordelike voetheuwels van die Langeberge aan die noord-oostelike grens van Stellenbosch distrik bevind. In 1743 het distriksgrense verskuif en het hul plaas daarna in Swellendam distrik geval. Jan Coetzer het 12 riksdaalders per jaar vir die leningsplaas betaal, soos onderteken is op 13 Januarie 1742 in die Kasteel de Goede Hoop. Omdat hy toe al reeds vir ‘n jaar op die plaas gewoon het, is hy ‘n boete van twee riksdaalders, vir laat registrasie, opgelê.2,20,21

Na bykans ses jaar in die Klein-Karoo op Rietrivier het Jan met sy tweede vrou, Johanna Nel in die huwelik getree. Hulle moes noodgedwonge die 150 km na Tulbagh aflê vir hul huweliksbevestiging wat die naaste kerk aan hulle was.1-3 NGK Swellendam, ongeveer 50 km van Rietrivier, is eers in 1798 gestig, hoewel die dorp Swellendam reeds in 1743 tot stand gekom het.16,22 Jan en Johanna Coetzer het vir bykans 35 jaar op Rietrivier geboer, waarna die plaas in 1775 op sy seun Johannes Jacobus Coetzer jnr. se naam oorgedra is.2

   4. Sy afsterwe

Johannes Jacobus “Jan” Coetzer snr. het die lewe gelaat op 17 Augustus 1787 in die Drakenstein omgewing. Hy was 71 jaar oud.3 Hy het die grootste gedeelte van sy lewe in die Klein-Karoo gewoon en geboer. Dit blyk dat Jan Coetzer se gesondheid moontlik baie verswak het in sy latere jare. Sy vrou het by meer as een geleentheid na Kaapstad of Drakenstein gereis om sonder hom as getuie by kleinkinders se doopplegtighede op te tree.14,23

   5. Sy kinders

5.1 Maria Anna

Maria was die enigste kind wat gebore is uit Jan se eerste huwelik. Haar moeder is kort na haar geboorte oorlede. Sy is op 12 Desember 1739 gedoop in die NGK Drakenstein, waar (Jo)Hannes Botha (ca 1719 – ?), haar 20-jarige eerste neef, en haar stiefouma, Susanna Snyman (1703 – 1763) as doopgetuies opgetree het.1-3,10,24,25 Waarom haar oupa, Jacob Coetzer (1686 – 1742) nie teenwoordig was nie, is onbekend. Moontlik was hy te sieklik – hy is twee jaar later oorlede – en het Hannes Botha sy tante in sy oom se plek vergesel.

NOTA: Maria Anna Coetzer is in NGK Drakenstein gedoop en nié in NGK Tulbagh nie, soos foutiewelik in Verwysing 2 opgeteken is.

Maria Coetzer het later as 19-jarige op 29 April 1759 in die huwelik getree met haar kleinneef, Johannes “Jan de Jonge” Oosthuysen (≈2 September 1736 – 1767), die seun van Jan Hendrik Oosthuysen (≈4 November 1714 – 1780) en Anna Sophia Botha (≈23 Oktober 1718 – ca 1762).1-3,24,26 Hulle kinders was Maria Elizabeth (≈27 Februarie 1763, NGK Kaapstad), Petronella (≈21 Maart 1765, NGK Drakenstein), Johannes Jacobus (≈12 April 1767, NGK Drakenstein), Hester Catharina (≈4 Maart 1770, NGK Drakenstein), Cornelia Margaretha (≈2 Mei 1773, NGK Drakenstein – 12 Oktober 1816, Oudtshoorn), Aletta Johanna (≈16 April 1775, NGK Kaapstad – 10 Oktober 1834, Tarkastad), Gerrit Louis (≈30 April 1780, NGK Kaapstad) en Johanna Jacoba (≈12 Mei 1782, NGK Kaapstad).3,26,27-30

5.2 Johanna Dorothea

Sy was die eerste kind wat uit Jan en Johanna Coetzer se huwelik gebore is. Sy is in Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren op 19 November 1747 gedoop en het as 19-jarige op 23 Maart 1766 met Jan Harmse Labuschagne getrou (≈21 Augustus 1740, Drakenstein – >1797, Paarl). Hy was die seun van Jean “Jan” Labuschagne (1706, Enkhuizen, Nederland – 1753, Paarl) en Gesina “Geesje” Steenkamp (1723 – 1767).1-3,31,32

Die egpaar het sewe kinders gehad, genaamd Jan Harm (≈12 April 1767, NGK Drakenstein – 11 Mei 1832, Camdeboo, Graaff-Reinet), Jacobus Petrus (≈19 Maart 1769, NGK Drakenstein – ?), Casper Jeremias (≈2 Desember 1770, NGK Kaapstad – 13 Maart 1860, Ladysmith, Natal; hy was ‘n Voortrekker), Johanna Maria (≈4 April 1773, NGK Kaapstad – ?), Gesina “Gheesje” (≈2 April 1775, NGK Drakenstein – 1857, Cradock), Frans Jacob (≈9 November 1777, NGK Kaapstad – ?) en Johannes Jacobus (≈29 Oktober 1781, NGK Drakenstein – ?).3,31-35

Dit lyk of Jan en Johanna Labuschagne later na Graaf-Reinet distrik uitgewyk het. Op 2 Maart 1794 was hulle teenwoordig by die doop van hul kleindogter, Catharina Petronella Labuschagne, dogter van hul seun Jan Harm. Heelwat van Johanna en Jan Labuschagne se kleinkinders was deelnemers aan die Groot Trek van 1835 tot 1845 dieper die binneland in om hoofsaaklik van die Britse regering aan die Kaap te ontsnap.16,36,37

5.3 Cornelia

Cornelia is 26 Januarie 1749 in NGK Kaapstad gedoop. Sy is later op 21-jarige ouderdom op 15 Mei 1770 met haar swaer, Casper Johannes Labuschagne (≈20 Maart 1746, Zwartland/Malmesbury – 27 Januarie 1792, Somerset-Oos) getroud. Die twee Coetzer-susters, Cornelia en Johanna, was dus met twee Labuschagne-broers getroud.1-3,31,38

Hulle agt kinders was Jan Frederik “Lang Jan” (≈29 Desember 1771, NGK Drakenstein – 18 September 1839, plaas Klipfontein, Uitenhage), Johannes Jacobus (≈31 Oktober 1773; jonk oorlede voor Oktober 1792), Johanna (≈2 April 1775, NGK Drakenstein), Geesje Cornelia (≈25 Mei 1777, NGK Kaapstad – 6 April 1863, plaas Bloukrantz, Somerset), Johannes Jacobus (≈24 Mei 1778, NGK Drakenstein), Casper Jeremias (≈24 Februarie 1782, NGK Kaapstad; wat ‘n Voortrekker geword het), Jacob (≈31 Oktober 1784, NGK Kaapstad; jonk oorlede voor Oktober 1792) en Cornelia (≈23 Oktober 1785, NGK Drakenstein – 23 April 1843, Tarka, Cradock).3,31,32,37,39-42

Dis nie seker waar Cornelia en Casper Labuschagne in Stellenbosch distrik gewoon het nie, maar Casper het later in die laat 1780’s uitgewyk na Graaff-Reinet grensdistrik,3,32,39 waarvandaan van hul kinders en kleinkinders gedurende die laat 1830’s aangesluit het by die groot uittog van vryburgers uit die Britse Kaapkolonie.16,36,37 Cornelia Labuschagne is in 1785 oorlede (waarskynlik in Stellenbosch distrik of oppad na Graaff-Reinet distrik) toe sy net 36 jaar oud was, en Casper in 1792 op 46-jarige ouderdom op die plaas Verstoke fonteijn oor die Vogel Rivier (Voëlrivier), wat nog op die naam van Johannes Frederik Botha geregistreer was. Al wat die Labuschagne-gesin toe op hul naam gehad het, was een ossewa met toebehore, eetgerei, twee bottervate, vier emmers, ses potte, twee kiste, twee beddens, een ou tafel, vyf gewere, een ou perd, 245 beeste en 1800 skape. Die oudste kind was 21 jaar oud en die jongste slegs ses jaar, toe hulle wees gelaat is.3,32,39 Hulle is waarskynlik deur die naaste familielede in versorging geneem.

5.4 Jacob

Jacob was Jan Coetzer se vierde kind en eerste seun, en is na sy oupa Jacob Coetzer (Hans Jacob Kutzer) vernoem. Hy is op 2 April 1752 te Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren gedoop, maar is ongelukkig oorlede voor hy volwassenheid bereik het.1-3,31

5.5 Pieter Willem

Willem soos hy genoem is, is op 12 Augustus 1753 in die Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren gedoop. Hy is later met Anna Susanna Jordaan (1757 – ?) op 3 Maart 1782 te Kaapstad in die eg verbind.1-3,31 LEES MEER oor my groot-groot-groot-groot-groot-grootvader, Pieter Wilhemus Coetzer.

5.6 Johannes Jacobus jnr.

As sy vader se naamgenoot, is Johannes Jacobus op 25 September 1754 te Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren gedoop, waar sy oom, Willem Nel d’ Jonge (≈10 Augustus 1727 – 11 Augustus 1784) en sy eggenote Maria Anna Labuschagne (≈ 28 November 1732 – 6 Julie 1771) as doopgetuies opgetree het.1-3,12,31 Hy trou ongeveer op 19-jarige ouderdom met Heybrecht Jacomina NN en saam het hulle ses kinders gehad; Johannes Jacobus (*ca 1774), Michiel (*1778) Gerrit (*1781) Pieter Willem (*1785), Heybrecht Jacomina (≈13 Julie 1788, NGK Kaapstad) en Jasper (*ca 1788).3,43

In 1775, toe Johannes jnr. 21 jaar oud was, het sy vader die plaas Rietrivier teen die Langeberge in Agter-Kogmanskloof aan hom oorgedra.2 Hierdie gedeelte van Swellendam distrik het vroeër deel van Stellenbosch distrik uitgemaak.16 Dit lyk of hy vir die grootste gedeelte van sy lewe op Rietrivier geboer het.

Op 43-jarige ouderdom op 16 September 1797 het hy vir die tweede keer in die huwelik getree met Cornelia Carolina du Pré/Preez.1-3 Uit hul huwelik is agt kinders gebore. Hulle was Johannes Jacobus Lodewicus “Lodewyk” (*10 Februarie 1798, plaas Kliphautsrivier, ≈8 Oktober 1798, NGK Drakenstein, †29 Oktober 1857, plaas Waagkraal, Uitenhage distrik), Johanna Dorothea (≈3 Mei 1801 – 16 Februarie 1880, plaas Modderfontein, Willowmore), Cornelia Carolina (*20 Oktober 1802, ≈13 Maart 1803, NGK Drakenstein, †1834), Susanna Elizabeth (≈10 Augustus 1804), Maria (≈20 Maart 1805), Dorothea Regina (*18 September 1806, ≈15 Oktober 1807, †1 Maart 1862, plaas Leeuwkloof/Leeukloof, Prince Albert), Jacob Johannes (*25 Oktober 1810, plaas Ganzekraal/Ganskraal, Swellendam, ≈1 September 1811 in NGK Swellendam, †7 Januarie 1838, Ganzekraal) en Martha Petronella Wilhelmina.1-3,31,44-47 Soek NGK Swellendam

5.7 Aletta

Aletta is gedoop op 18 April 1756 in die Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren. Sy is op 14-jarige ouderdom op 30 Desember 1770 met die 26-jarige Frederik Calitz (≈6 Desember 1743 – ca 1826) in die huwelik bevestig. Hy was die seun van Petronella Cornelia van Eeden (1725 – 1767) en Matthys Christiaan Calitz (1721 – 1751).1-3,12,31,48,49 Aletta en Frederik was in Junie 1772 getuies by die doop van Aletta se jongste broertjie, Gerrit.31

Hulle het een dogter, Aletta Johanna Petronella (≈4 April 1773, NGK Kaapstad – 5 Oktober 1820) gehad.3,48-50 Dit lyk of Aletta kort daarna oorlede is, want Frederik het op 24 Julie 1774 weer getrou met Magdalena Josina Pretorius (≈1 Mei 1757 – 26 April 1794). Hulle het op die plaas Weltevreden aan de Zwarteberg in Stellenbosch distrik gewoon.49,515.8 Wilhelm Johannes

Willem, soos hy genoem is, is op 5 Februarie 1758 te NGK Kaapstad gedoop. Sy tante, Adriana Nel (≈31 Maart 1726 – ca 1759) en haar man, Wilhelm Johannes van Zyl (≈31 Augustus 1732 – ca Oktober 1760), wat lidmate van die Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren was, was teenwoordig as getuies by sy doopplegtigheid.2,3,12,52

Hy het ook in NGK Kaapstad getrou op 11 November 1787. Sy bruid was Machteld Maria van der Merwe (née Van der Merwe) (≈10 Oktober 1762 – ?), niggie en weduwee van Izak van der Merwe (1751- 1787) en jongste kind van Gerrit van der Merwe (1716 – 1770) en Jacoba van Heerden (1720 – 1760), wat ook neef en niggie van mekaar was en op die plaas Zachtevallei in ‘t Land van Waveren gewoon het. Op die dag van Willem en Machteld se huwelikspelegtigheid, is Machteld se derde en jongste kind, kleine Izak van der Merwe, uit haar eerste huwelik, ook gedoop.2,3,9

Volgens familie-oorlewering was Willem Coetzer nie ‘n man vir nonsens nie en het hy bekend gestaan as Kwaai Willem! “Een aand terwyl hy by ‘n uitspanning oorgestaan het, het hy ‘n beroering tussen die trekosse, waar hulle in die jukke gespan was, gehoor. Toe hy gaan ondersoek instel het, het hy die Duiwel daar gekry. Hy het hom glo dadelik herken, want dit was nie die eerste maal dat hulle met mekaar betrokke was nie. Hy het ‘n skei uit die naaste juk gepluk en die duiwel daarmee toegetakel. Na ‘n hewige geveg het die duiwel hom met die plathand tussen die blaaie geklap dat die vingermerke ‘n brandwond gelaat het. Met dié “vreeslike” litteken is hy glo na sy graf! Daar word egter nie gesê wie dié aand die geveg gewen het nie! Dalk, ten spyte van die klap, Kwaai Willem?” 2

Willem Coetzer het met sy gesin van 10 kinders in Graaff-Reinet distrik gaan woon. Die kinders was Johanna (*8 Junie 1788, ≈13 April 1789, NGK Drakenstein – ca 1824), Gerhardus Wilhelmus “Gert” (≈31 Maart 1791, NGK Kaapstad – 7 November 1870, Fort Wiltshire langs die Keiskammarivier), Johannes Jacobus (≈20 Maart 1796, NGK Graaff-Reinet – ca 1869; hy was ‘n Voortrekker), Wilhelm Johannes “Johan” (≈7 Mei 1797, NGK Roodezand – ?), Jacoba Dorothea Adriana (*17 Junie 1798, ≈13 Januarie 1799, NGK Roodezand – ?), die tweelingdogters Aletta Elizabeth (*15 Julie 1800, ≈15 November 1801, NGK Graaff-Reinet) en Machteld Maria (*15 Julie 1800, ≈15 November 1801, NGK Graaff-Reinet, †ca 1875), Anna Sophia (*21 Desember 1803, ≈3 Junie 1805, NGK Graaff-Reinet – ?) en Helena Elizabeth (*7 Februarie 1807, ≈30 Augustus 1807, NGK Graaff-Reinet, † >22 Augustus 1846, plaas Bokkefontein, Somerset).1-3,9,31,53,54

Kwaai Willem is in 1828 oorlede naby Fort Wiltshire 3,54 aan die oosgrens van Albany distrik (voorheen deel van Graaff-Reinet/Uitenhage distrik, later deel van Victoria distrik). Die fort was ‘n militêre versterking teenaan die Xhosa oosgrensgebied wat in 1835 as Queen Adelaide’s Province (later herdoop na British Kaffraria) vir die Britse Kaappkolonie geannekseer is. Die fort is gedurende die Vyfde Kaapse Grensoorlog (of Vyfde Xhosa Oorlog) van 1818 tot 1819 deur Britse militêre troepe van die 38th Royal Regiment onder leiding van Luit.-Kol. Thomas Wiltshire opgerig.15,55,56 Gedurende die 1830’s is periodieke markte by die fort gehou waar Europese settelaars en inheemse Ngqika Xhosas handel gedryf het met ivoor, diervelle, mandjies, skape en beeste, gereedskap, komberse, katoenmateriale, krale, metaaldraad en -implemente, en ander nuttighede.55

5.9 Dorothea Regina

Dorothea is op 11 Februarie 1759 te NGK Roodezand gedoop.1-3 Sy was op 14-jarige ouderdom teenwoordig as getuie van haar niggie, Aletta Johanna Petronella Carlitz se doop op 4 April 1773 in NGK Kaapstad.50 As 17-jarige het Dorothea op 21 Julie 1776 getrou met haar neef, Pieter Willem Nel jnr. (≈20 Julie 1755, NGK Kaapstad – ?), toe 21 jaar oud. Hy was die seun van haar oom, Pieter Willem Nel snr. (1732 – 1800) en aangetroude tante, Anna (Johanna) Catharina Bekker (1733 – ca 1779).3,44

Hul enigste dogter Dorothea Regina, wat na haar moeder vernoem is, is op 24 Mei 1778 in Kaapstad gedoop.2,3,44 Haar moeder is klaarblyklik binne die volgende jaar daarna oorlede want haar vader hertrou met Cornelia Johanna Nel (1755 – ?), waarna húl eerste kind in Mei 1780 gedoop word. Daar was geen verwantskap tussen Pieter Willem Nel jnr. en Cornelia Johanna Nel, dogter van Willem Adriaan Nel (1730 – ?) en Susanna van Jaarsveld (1719 – 1779), nie. Hulle het van verskillende stamvaders afgestam.44

5.10 Wenzel Christoffel

Wenzel is op 31 Januarie 1760 gebore en op 26 April 1761 te NGK Roodezand gedoop.1,3,44 Wenzel is op die ouderdom van 25 jaar op 16 Maart 1785 te Drakenstein met Jacoba Jordaan (≈27 Mei 1768, NGK Roodezand – 27 Mei 1857, plaas Allermansfontein, Cradock distrik) getroud.1,3,9,44 Sy was die dogter van Pieter Johannes Jordaan (1733 – 1781) en Elsje Margaretha van der Merwe (1746 – 1768).9,44 Teen 1790 was die jong egpaar met hul gesin woonagtig op die plaas Elandsdrift waar hulle geboer het in die wyk Zwagershoek (Swagershoek) in die ooste van Graaff-Reinet distrik (later Somerset distrik) naby aan waar die dorp, Somerset-Oos, later in 1825 gestig is.1,3,44,57 Hulle tien kinders was Johannes Jacobus (*25 Februarie 1786, ≈27 Mei 1787, †7 Mei 1878, plaas Jordaanskraal, Cradock – sy kleinseun was deel van die Henry-Steyn trek na Rhodesië in 1895), Pieter Willemse (*18 Desember 1787, ≈7 Junie 1788, NGK Drakenstein, †17 September 1874, plaas Allermansfontein, Cradock distrik), Elsje Maria (*4 Oktober 1787, wyk Swagershoek, Graaff-Reinet distrik, ≈11 April 1790, †ca 1831), Wentzel Christoffel (≈12 Oktober 1794, NGK Kaapstad – ?), Jacob (*12 Julie 1796, ≈16 September 1798, NGK Graaff-Reinet, †25 Maart 1837, Donkerhoek, Cradock distrik), Johanna Adriana Jacomina (≈16 September 1798, NGK Graaff-Reinet – ?), Johan Harmse “Jan-Harm” (*28 Maart, 1801, ≈10 November 1801, NGK Graaff-Reinet – ?), Jacoba Susanna (*29 November 1803, ≈3 Maart 1805, NGK Drakenstein, †1 Januarie 1835), Cornelia Aletta Sophia (*7 Februarie 1806, ≈11 Mei 1806, NGK Graaff-Reinet, †1839) en Wilhelmus Johannes “Willem” (*18 Januarie 1810, ≈14 Oktober 1810, NGK Graaff-Reinet, †5 Januarie 1882).1-3,44,58-60

Soos meeste van die grensboere was die Coetzer-gesin ook eenvoudige en gasvrye mense. In sy boek verskaf W.J. Coetzer (verwysing #2) meer insig in Wenzel Coetzer en sy gesin se leefwyse, sosiale status en politieke oortuigings na aanleiding van hul assosiasie met sekere leiers van die Slagtersnekrebellie. Hy brei ook uit op Thomas Pringle (1789 – 1834) en sy reisgeselskap se ontmoeting met hierdie Coetzer-familie in 1820. Pringle was ‘n skrywer en digter wat as Skotse immigrant in 1820 saam met die Britse settelaars in Algoabaai gearriveer het, en homself in die omgewing van die Baviaansrivier in Graaff-Reinet distrik gevestig het.2,61

Volgens ander bronne is die Coetzer-gesin ook moontlik deur die Engelse reisiger and natuurkundige, William John Buchell (1781 – 1863) in 1813 besoek, wat hul lewenswyse in die grensdistrik in detail opgeteken het.3,62 LEES HIER die volledige, oorspronklike, getranskribeerde beskrywing van die Coetzer-gesin se lewe op Elandsdrift in die Tarka.

Wenzel Coetzer is in die ouderdom van 82 jaar op 11 Desember 1842 in sy woonhuis op Elandsdrift te sterwe gekom.1,3,60 Sy vrou, Johanna, is 15 jaar na haar man as 89-jarige weduwee op 27 Mei 1857 op die plaas Allermansfontein in Cradock distrik oorlede.1,3,44 Sy het waarskynlik toe by een van haar kinders of kleinkinders ingewoon.

5.11 Adriana Jacomina

Adriana is gedoop op 25 Desember 1762 te NGK Roodezand onder die wakende oog van haar doopgetuies, haar niggie Adriana “Ariaantje” van Deventer (1738 – ?) aan vaderskant en dié se eggenoot Willem Adriaan Miene/Minnie (1744 – 1782).1-3,31,63 Geen verdere inligting oor haar lewe kon opgespoor word nie, behalwe dat sy moontlik met Izak van der Merwe getroud was.3

5.12 Philippus Jeremias

Philippus is op 2 Desember 1764 te NGK Drakenstein gedoop.2,3,31,64 Hy is op 26-jarige ouderdom op 22 Februarie 1790 met Christina Elizabeth de Bruyn (≈15 Maart 1778, NGK Roodezand – ?), dogter van Hendrik de Bruyn (21 Januarie 1720, Klapmuts, Stellenbosch distrik – Junie 1780) en Anna Johanna Loots (≈8 April 1746, NGK Drakenstein – ca 1796), in die eg verbind. Die egpaar het in Graaff-Rienet distrik geboer, waar hul tien kinders gebore en meeste in NGK Graaff-Reinet gedoop is.3,44

Hul kinders was Anna Dorothea (*25 November 1792, ≈2 Desember 1792, †10 Junie 1884, Kleinfontein, Rouxville, Republiek van Oranje-Vrystaat), Johanna Jacoba (≈13 Julie 1794 – 20 Februarie 1878, plaas Vleispruit, Rouxville; sy was ‘n Voortrekkermoeder), Johannes Jacobus (*15 Julie 1795, ≈4 September 1797, NGK Roodezand, †1834, Graaff-Reinet), Hendrik (≈16 September 1798 – 11 April 1881, plaas Weenkop, Rouxville; hy was ‘n Voortrekker), Elsie Elizabeth Maria (*26 Julie 1801, ≈15 November 1801), Philippus Jeremia (*15 September 1803, ≈12 Mei 1805, †7 Junie 1877; hy was ‘n Voortrekker), Pieter Willem (*14 November 1807, ≈23 Oktober 1808 – ?), Susanna Adriana (*24 April 1810, ≈22 Junie 1812, †10 April 1901, Potchefstroom), Christina Elizabeth Jacoba (13 Februarie 1813 – ?) en Johannes Petrus (*2 September 1819, ≈28 November 1819, NGK Cradock, †24 September 1896).2,3,37,44

Philippus Coetzer snr. het saam met die gesinne van sy seuns, Philippus jnr. en Hendrik, die Tarka wyk in Somerset distrik voor 2 November 1837 verlaat. Hulle het waarskynlik saam met Jan Matthys de Beer (1813 – 1878) se groep getrek wat later by Jacobus Christoffel Potgieter “Koos Grootvoet” (1801 – 1849) se geselskap aangesluit het.37

5.13 Jacobus Johannes (Albertus)

Hy is op 16 Februarie 1766 te NGK Drakenstein gedoop.1-3,31,65 Hy is op 23-jarige leeftyd op 22 Februarie 1789 getroud met sy skoonsuster, Magdalena Elizabeth Jordaan (≈19 April 1772 – 26 September 1847), dogter van Pieter Johannes Jordaan (1733 – 1781) en Elsje Margaretha van der Merwe (1746 – 1768). Jacobus se ouer broer, Wenzel was toe reeds vier jaar getroud met Magdalena se suster, Jacoba. Jacobus en Magdalena het saam tien kinders gehad. Jacobus is in die ouderdom van 79 jaar op 10 November 1845 oorlede.1,3,9,44

Die kinders wat uit hul huwelik gebore is, was Elsie Maria (≈16 Desember 1790 – <1838), Johannes Jacobus (9 Maart 1790, wyk Zwagershoek, Graaff-Reinet distrik – 3 Junie 1862, Albert distrik), Jacobus Johannes (*13 Februarie 1792, ≈8 Mei 1792, NGK Drakenstein – ?), Johanna Cornelia (≈16 Maart 1794, NGK Graaff-Reinet – 1835), die tweeling Magdalena Elizabeth (*6 Junie 1796, ≈9 September 1796, NGK Drakenstein – ?) en Anna Susanna (*6 Junie 1796, ≈9 September 1796, †1868, Groot Marico, distrik Rustenburg, Zuid-Afrikaansche Republiek [ZAR]; Anna was getroud met Johan Adam Enslin [1800 – 1852], Voortrekker en leier van die Jerusalemgangers), Pieter Willem (≈7 April 1799, NGK Graaff-Reinet – 22 September 1836, wyk Zwagershoek, Somerset distrik), Jacobus Johannes Albertus (*8 Februarie 1802, ≈13 Maart 1803, NGK Kaapstad, 9 Oktober 1878), Jacoba Adriana Jacomina (*24 Oktober 1804, ≈3 Maart 1805, NGK Drakenstein, †1869), Magdalena Elizabeth Catharina Wenselina (*15 Julie 1809, ≈18 Februarie 1810, NGK Tulbagh – ?) en Aletta Dorothea Regina (*3 Julie 1810, ≈17 November 1811, NGK Graaff-Reinet – ?).1-3,9,37,44

5.14 Susanna Elizabeth

Die sewende en jongste dogter, Susanna Elizabeth is in NGK Roodezand op 18 September 1770 gedoop.1,3,37 Sy het op 20 Junie 1784 met Gerrit Jacobus “Gert” Jordaan (≈11 Mei 1764 – ca 1828) getrou. Gerrit was 20 jaar oud en Susanna 16 jaar.1-3,64 Die jong egpaar het uiteindelik vyf dogters en agt seuns gehad. Teen 1789 het hulle in wyk Swagershoek in Graaff-Reinet distrik gewoon, maar teen 1793 reeds verder noord getrek na die plaas Paardekraal in wyk Stormberg.3,67

Hul kinders was Johanna Magdalena (*8 Junie 1786, ≈7 Februarie 1788, NGK Drakenstein, †1 November 1873, Pietermaritzburg, Natal), Elsie Maria (*6 Desember 1787, ≈7 Februarie 1788, NGK Drakenstein, †19 Junie 1880, distrik Potchefstroom, ZAR), Susanna Adriana (*1 April 1789, ≈1 Oktober 1789, NGK Drakenstein, †17 November 1860, plaas Wasbank, Aliwal-Noord), Pieter Willem (*15 Oktober 1790; hy was ‘n Voortrekker), Johannes Jacobus “Jan” (*27 Februarie 1792, ≈8 Mei 1792, NGK Drakenstein, †3 November 1877, Kroonstad, Republiek van Oranje-Vrystaat [OVS]; hy was ‘n Voortrekker), Gerrit Jacobus “Gert” (≈13 Januarie 1793, NGK Graaff-Reinet, †18 Maart 1866, Klein-Tugela, Natal; hy was ‘n Voortrekker), Dorothea Regina (*12 November 1793, ≈16 Maart 1794, NGK Graaff-Reinet, †23 Oktober 1871, distrik Somerset[-Oos]), Louis Hosea (*8 September 1795, ≈14 Februarie 1796, †24 Augustus 1874, Kroonstad; hy was ‘n Voortrekker), Jacobus Josua (*15 Augustus 1798, ≈22 September 1798, NGK Drakenstein, †25 Julie 1883), Jacob Daniel (*18 Mei 1799, ≈2 Maart 1800, jonk oorlede), Cornelia Maria Paulina (*2 Mei 1802, ≈15 Maart 1803, †3 Julie 1889, Rouzville, OVS) David Benjamin (*11 November 1804, ≈25 Augustus 1805, NGK Roodezand, †23 April 1881, Klipplaatdrift, Kroonstad, OVS; hy was ‘n Voortrekker) en Jacob Daniel (*22 Augustus 1806, ≈26 Desember 1806, NGK Graaff-Reinet, †7 November 1889, plaas Berouw/Berou, Utrecht distrik, Natal; hy was ‘n Voortrekker).3,14,26,37,67

Heelwat van Gerrit en Susanna Jordaan se kinders het as Voortrekkers aan die Groot Trek deelgeneem. Klaarblyklik het ook Susanna self as weduwee saam met haar seun Gerrit Jacobus Jordaan jnr. getrek in die geselskap van die Voortrekkerleier Jan du Plessis (1804 – 1877), wat met Susanna Geertruida Jordaan (1806 – ?) getroud was.37 Die 87-jarige Susanna is in 1855 oorlede.3

5.15 Gerrit

Die agste en jongste seun Gerrit, is gebore op 17 Mei 1772, en is maand later op 21 Junie 1772 te NGK Roodezand gedoop. Sy ouer suster, Aletta Coetzer – 16 jaar sy senior – en haar man, Frederik Calitz was daar as doopgetuies.3,31 Gerrit is op 21 Februarie 1796 met Elsje Maria Jordaan (1782 – ?) getroud.3,44 Hulle huwelik was die vyfde egverbintenis waar broers en susters van die Coetser-gesin met sibbe van die Jordaan-gesin getrou het.44

Hulle kinders was Elsie Maria (*23 Maart 1797, ≈14 Mei 1797, Drakenstein – ?), Johannes Jacobus (≈7 April 1799, NGK Graaff-Reinet; hy was ‘n Voortrekker), Johanna Jacoba (*25 Desember 1800, Vetkuil, Somerset, ≈10 November 1801, †16 April 1869, Klipfontein, Cradock distrik), Catharina Maria (*6 Februarie 1804, ≈20 Mei 1805, NGK Graaff-Reinet, †5 September 1873, plaas Zantfontyn/Sandfontein, Rustenburg), Anna Susanna (*19 September 1806, ≈26 Desember 1806, NGK Graaff-Reinet – ?), Dorothea Regina (*13 Julie 1808, ≈16 Oktober 1808, NGK Graaff-Reinet, †24 Junie 1888, Doornkop, Kroonstad), Pieter Willemse (*29 Junie 1810, ≈18 September 1810, NGK Graaff-Reinet – ?), Gert Jacobus Louis Hosea (*28 Januarie 1817, ≈23 Maart 1817, NGK Graaff-Reinet, †10 Desember 1888, Hoopstad; hy was ‘n Voortrekker) en Elizabeth Magdalena Catharina Wilhemina (*6 April 1823, ≈14 Julie 1823, NGK Cradock – ?).3,44,59,68

Gerrit en Elsie Coetzer het met hul vier jongste kinders teen April 1837 vanuit Graaff-Reinet distrik vertrek die binneland in saam met honderde ander burgers wat dieselfde ideale gekoester het. Ook sy oudste seun, Johannes Jacobus van die wyk Zwagershoek, Somerset het met sy eie gesin saamgetrek, waarskynlik saam met die trekgeselskap van die Voortrekkerleier, Pieter Lafras Uys (1797 – 1838). Op 20 en 23 Junie 1838 onderskeidelik, is die plase Klipfontein en De Bosjes Spruit aan die Sandrivier, noord van Winburg, aan Gerrit Coetzer toegeken, terwyl sy seuns, Gert Jacobus Louis Hosea Coetzer en Johannes Jacobus Coetzer die onderskeie plase aan die Sandrivier, Klipspruit en Venterskraal, op 20 Junie 1838 ontvang het. Die Coetzers het egter weer verder noord getrek, terwyl dit blyk dat Johannes Jacobus Coetzer gekies het om te bly. Op 5 Augustus 1840 is die plaas Coetzersfontein aan die Magaliesberg op Gerrit Coetzer se naam oorgedra. Sy seun, Gert Jacobus Louis Hosea Coetzer, het op dieselfde dag die plaas De Twyfeldraaij aan die Rietfonteinspruit ontvang.37

< BACK

 1. Heese, J.A. & Lombard, R.T J. Suid-Afrikaanse Genealogie. Vol 1 (A-C). Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA): Stellenbosch
 2. Coetser, W.J. 1998 Hongarye na Suid-Afrika. Die geskiedenis van die Coetser/Coetzer families in Suid Afrika. 1ste Ed. HE Printers: Escourt, Natal
 3. Coetser, M. Coetzer en Coetser Families in South Africa. https://coetzercoetser.weebly.com/family-tree–stamboom.html
 4. Doopinskrywing van Johannes Jacobus Coetzer. The eGGSA branch of the Genealogical Society of South. http://eggsa.org/transcriptions/stellenbosch/g2-4-1/PICT0034.JPG
 5. Johannes Craaij. First Fifty Years – A project collating Cape of Good Hope Records (by D.A. Robertson). http://www.e-family.co.za/ffy/g8/p8511.htm
 6. Arie van Wyk, b1. https://www.geni.com/people/Arie-van-Wyk-b1/6000000001881551025
 7. Fouché, L. 1970 Dagboek van Adam Tas, 1705 – 1706. Van Riebeeckvereniging: Kaapstad. https://www.dbnl.org/tekst/tas_003dagb02_01/tas_003dagb02_01_0005.php
 8. Johannes Botha (1695 – 1779). https://ancestors.familysearch.org/en/9727-XWN/johannes-botha-1695-1779
 9. Melville, J. 2005 Stamboom van die Van der Merwe Familie. 1ste Ed. Genealogiese Publikasies: Walmer
 10. Dooprekords van Maria Botha en Maria Anna Coetzer. Transcrips Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1694-1745, page 150. http://www.eggsa.org/cgi-bin/dosearchBaptisms.pl
 11. Doopinskrywing van Johanna Nel. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WH1?cc=1478678&wc=M6GW-82S%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49608601 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1713-1741 > image 34 of 109; State Archives, Cape Province
 12. Jacob Gerritsz van Deventer, b6. https://www.geni.com/people/Jacob-Gerrits-van-Deventer/6000000000269743069
 13. Huweliksrekord van Johannes Jacobus Coetzer en Johanna Nel. http://www.eggsa.org/cgi-bin/dosearchMarriages.pl
 14. Doopinskrywings van Gerrit Jacobus Jordaan. Parish registers for the Dutch Reformed Church at Graaff-Reinet, Cape Province. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-D9KG-H?i=13&cat=993779
 15. NG Gemeente Tulbagh. Gemeentegeskiedenisargief. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die NG Kerk, sy gemeentes en predikante. https://www.gemeentegeskiedenis.co.za/ng-gemeente-tulbagh
 16. Giliomee, H. & Mbenga, B. 2007 Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika. 1ste Ed. Tafelberg: Kaapstad
 17. Tulbagh. https://en.wikipedia.org/wiki/Tulbagh
 18. The Tulbagh Valley. https://www.tulbagh.net/the_tulbagh_valley.htm
 19. Land van Waveren. https://af.wikipedia.org/wiki/Land_van_Waveren
 20. Cogmanskloof, Montagu. https://www.montagu.org.za/information/cogmanskloof/
 21. National Geo-Spatial Information, 1:50 000 Rasters. January 2015. Department of Rural Development and Land Reform, Republic of South Africa. CD-publication
 22. Swellendam Moedergemeente. http://swellendammoederkerk.co.za/
 23. Doopinskrywing van Johanna Jacoba Coetzer (ca1784 – 1843). Parish registers, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Cape Town (Cape Province), 1695-1976. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WBM?i=60&cc=1478678
 24. Snyman, K. 2008. Die Snyman Familie in Suid-Afrika. 1ste Ed Revised. Copies for Africa: Pretoria
 25. Coetzer Jacob. https://www.stamouers.com/stamouers/a-c/102-coetzer-jacob?tm
 26. Johannes Oosthuizen, b5c1. https://www.geni.com/people/Johannes-Oosthuizen-b5c1/4063849080370029798
 27. Dooprekords van Oosthuysen-kinders. Transcrips of NGK Drakenstein/Paarl Baptism Registers (1694 – 1799). http://www.eggsa.org/cgi-bin/dosearchBaptisms.pl
 28. Doopinskrywing van Aletta Johanna Oosthuysen. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-4W6?cc=1478678&wc=M6GW-8NP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49614201 : 28 September 2019), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 106 of 145; State Archives, Cape Province
 29. Doopinskrywing van Gert Louis Oosthuysen. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-497?cc=1478678&wc=M6GW-D36%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49619601 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1780-1781 > image 3 of 21; State Archives, Cape Province
 30. Doopinskrywing van Johanna Jacoba Oosthuysen. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH9-1HD?cc=1478678&wc=M6GW-8PD%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49620901 : 17 October 2019), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1780-1786 > image 37 of 100; State Archives, Cape Province
 31. NGK Tulbagh, NGK Drakenstein/Paarl & NGK Zwartland Baptism Registers (getranskribeer). The eGGSA branch of the Genealogical Society of South Africa. https://www.eggsa.org/cgi-bin/dosearchBaptisms.pl
 32. Jean “Jan” Labuschagne, b2. https://www.geni.com/people/Jean-Labuschagne-b2/4115684004660047659
 33. Doopinskrywing van Casper Jeremias Labuschagne. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-49P?cc=1478678&wc=M6GW-8NP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49614201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 75 of 145; State Archives, Cape Province
 34. Doopinskrywing van Frans Jacob Labuschagne. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-7PX?cc=1478678&wc=M6GW-8NP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49614201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 128 of 145; State Archives, Cape Province
 35. Doopinskrywing van Johanna Maria Labuschagne. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-W1B?cc=1478678&wc=M6GW-8NP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49614201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 91 of 145; State Archives, Cape Province
 36. Binckes, R. 2013. The Great Trek uncut. 1ste Ed. 30º South Publishers: Pinetown
 37. Visagie, J.C. 2011 Voortrekkerstamouers, 1835-1845. 2de Ed. Protea Boekhuis: Pretoria
 38. Doopinskrywing van Cornelia Coetzer. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-7PC?cc=1478678&wc=M6GW-DMS%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49611801 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1743-1756 > image 21 of 80; State Archives, Cape Province
 39. Boedel van Casper Labuschagne. http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F50.99a&freesearchkey=1792-10-01
 40. Doopinskrywing van Geesje Cornelia Labuschagne. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-7TL?cc=1478678&wc=M6GW-8NP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49614201 : 16 September 2019), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 124 of 145; State Archives, Cape Province
 41. Doopinskrywing van Casper Jeremias Labuschagne. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WTV?cc=1478678&wc=M6GW-DZS%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49624101 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1780-1794 > image 24 of 199; State Archives, Cape Province
 42. Doopinskrywing van Jacob Labuschagne. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH9-1G8?cc=1478678&wc=M6GW-8PD%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49620901 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1780-1786 > image 77 of 100; State Archives, Cape Province
 43. Doopinskrywing van Heybrecht Jacomina Coetzer. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH9-1X7?cc=1478678&wc=M6GW-DNL%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49631301 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1786-1795 > image 27 of 119; State Archives, Cape Province
 44. Johannes Jacobus Coetzer, b1c6. https://www.geni.com/people/Johannes-Jacobus-Coetzer-b1c6/6000000005414527750
 45. Doopinskrywing van Johannes Jacobus Lodewicus Coetzer. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-HSHH-R?i=97
 46. Sterfkennis van Johannes Jacobus Lodewicus Coetzer. South Africa, Cape Province, Probate Records of the Master of the High Court, 1834-1989, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQF-CSW6-3?cc=2517051&wc=WV44-SZX%3A1598082377 : 27 April 2020), 007844939 > image 784 of 2166; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa
 47. Sterfkennis van Johanna Dorothea van Rooyen (née Coetzer). South Africa, Cape Province, Probate Records of the Master of the High Court, 1834-1989, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQ6-GSQH-8?cc=2517051&wc=WV44-S89%3A1598082384 : 12 June 2018), 007844950 > image 934 of 2130; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa
 48. Frederik Calitz (1744 – 1826). https://www.ancestry.com/genealogy/records/frederik-calitz-24-25m04yj
 49. Frederik Calitz, b2. https://www.geni.com/people/Frederik-Calitz-b2/6000000003356076724
 50. Doopinskrywing van Aletta Johanna Petronella Calitz. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-W1B?cc=1478678&wc=M6GW-8NP : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 91 of 145; State Archives, Cape
 51. Boedel van Magdalena Josina Calitz. (MOOC 8/5.17a). http://databases.tanap.net/mooc/
 52. Doopinskrywing van Wilhelm Johannes Coetzer. South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-7PN?cc=1478678&wc=M6GW-8NP%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49614201 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1757-1779 > image 7 of 145; State Archives, Cape Province
 53. Willem Johannes Coetzer, b1c8. https://www.geni.com/people/Willem-Coetzer-b1c8/6000000095064897081
 54. Willem Johannes (Coetzé) Coetser (1758 – 1828). https://www.wikitree.com/wiki/Coetz%C3%A9-67
 55. Fort Wiltshire. South African History Online. https://www.sahistory.org.za/place/fort-wiltshire
 56. British Kaffraria. https://en.wikipedia.org/wiki/British_Kaffraria
 57. Perkins, G.M.R. (1934) Maynier’s Administration of Graaff-Reinet. MA Dissertation, University of Cape Town. https://open.uct.ac.za
 58. W.H. Coetzer. Revisions. Expanding the narrative of South African art. http://revisions.co.za/biographies/wh-coetzer/#.XqveMJlS_tR
 59. Doopinskrywings van Johannes en Johanna Coetzer se kleinkinders. Parish registers for the Dutch Reformed Church at Graaff-Reinet, Cape Province. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-D9KG-H?i=13&cat=993779
 60. Sterfkennis van Wentzel Christoffel Coetzer jnr. South Africa, Cape Province, Probate Records of the Master of the High Court, 1834-1989, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQX-MQYL-J?cc=2517051&wc=WV44-SZV%3A1598082367 : 27 April 2020), 007844936 > image 1984 of 2223; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa
 61. Coetser, P.J. 1987. Kaleshaan en die Stamvaders van die Coetsers van Lydenburg. http://coetserkaleshaan.blogspot.com/2011/08/hoofstuk-2-kaleshaan.html
 62. Williams, C. 1859. Narratives and Adventures of Travellers in Africa. Porter & Coates, Philadelphia: UK. https://archive.org/details/narrativesadvent00char
 63. Jacob Gerritsz van Deventer, b6. https://www.geni.com/people/Jacob-Gerrits-van-Deventer/6000000000269743069
 64. Doopinskrywing van Phillipus Jeremia Coetzer. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-W9WY-Q?i=570
 65. Doopinskrywing van Jacobus Johannes Coetzer. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-W9WR-K?i=576
 66. Huweliksrekord van Susanna Coetzer en Gerrit Jordaan. NGK Tulbagh Marriage Registers, 1744 – 1839 (getranskribeer). The eGGSA branch of the Genealogical Society of South Africa. https://www.eggsa.org/cgi-bin/dosearchMarriages.pl
 67. Gerrit Jacobus Jordaan, b2c5d1. https://www.geni.com/people/Gerrit-Jordaan-b2c5d1/6000000015418737694
 68. Sterfkennis van Dorothea Regina Grobler (née Coetzer). https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-DNS1-W2?cc=3040532&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7TBG-GVT2

< BACK